loading

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

3738


วิสัยทัศน์ 

เป็นแหล่งผลิตวิศวกรที่เป็นเลิศ และ สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาชุมชน


พันธกิจ

1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาความเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความมีคุณธรรรม

2) ศึกษา ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเผยแพร่เป็นผลงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

3) บูรณาการองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการบริการวิชาการ การพัฒนาและรับใช้สังคม ที่รวมถึงทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4) ริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยเอื้อให้ภารกิจในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนาตลอดจนการบริการวิชาการ โดยคำนึงถึงความมีส่วนร่วม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ โดยการยึดหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง


 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Department of Mechanical engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University © 2020 All rights reserved.
by วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทร : 0 5394 4146 ต่อ 411-415

fax : 0 5394 4145

Email : info@dome.eng.cmu.ac.th