ธงชัย ฟองสมุทร

     รองศาสตราจารย์

บุคคล

ชื่อ ธงชัย ฟองสมุทร ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์ 053 94 4146 Ext 963 อีเมลtfongsamootr@yahoo.com โฺฮมเพจ

การศึกษา

- วศ.บ. เครื่องกล (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- M.S. (Mechanical Engineering), Vanderbilt University, Tennessee, USA

- Ph.D. (Mechanical Engineering), Vanderbilt University, Tennessee, USA.

งานวิจัยที่สนใจ

Engineering Mechanics, Mechanics of Materials, and Finite Element Methods

ห้องวิจัย

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0 5394 4146 ต่อ 411-415

0 5394 4145

info@me.eng.cmu.ac.th

ติดต่อเรา

จดหมายข่าว

เกี่ยวกับเรา

สร้างความเป็นเลิศทางด้าน การวิจัยและการบริการวิชาการ การผลิตบัณฑิตที่คุณภาพควบคู่คุณธรรม...